ZetaTalk: Hinduiska Yugan

Där den nuvarande Transformationen kommer att omfatta hela populationen och även den fysiska densiteten av stora delar av Jorden och Solen, har det förekommit partiella skördar i det förgångna. Dessa skördar innebar en sortering av entiteterna i antingen i den Självinriktade eller den Serviceinriktade kategorin, medan den stora majoriteten lämnades i den 3:je densiteten för att begrunda sin inriktning. Dessa skördar inträffar endast under vad man skulle kunna kalla för cykliska perioder, "förutbestämda tidtabeller", pga. det omfattande arbete som är kopplat med övergången till den 4:de densiteten. Individuell skörd förekommer också - bara den vederbörande har gett kallelsen angående det, och att personen i fråga är mogen för det. Hinduerna, som är insatta i spirituella ämnen, är väl medvetna om dessa periodiska skördar precis som de är inföstådda med reinkarnationen och lektioner som spänner över många livstider.

Majoriteten av övergångarna i alla skördar är entiteter som bestämt sig för att illhöra Serviceinriktningen, medan de som inte bestämt sig har det illa ställt inför övergången. Sålunda anser hinduerna Yugan som cykler som leder till ökande förfall för de som stannar kvar. Hursomhelst så upprätthålls balansen därför att de starkt destruktiva krafterna i den Självinriktade kategorin också förflyttas. Efter en skörd, tycks livet vara mer fridfullt överallt, sammanstötningarna mellan entiteter som strävar efter makt och dominans, och entiter som slåss för frihet och rättvisa har lämnat scenen, men bara temporärt. Även hinduerna är förvirrade över betydelsen av vissa händelser, tex så blandar de ihop förberedelserna inför Transformationen med de periodiskt återkommande skördarna. Hinduerna har en knapp kunskap om datumen för skördar, och lika knapp förståelse för följden av en skördcykel. De tror att förödelse kommer att drabba dem som inte bestämt sig sin orientering vid en viss tidpunkt. Oavsett hur länge entiteterna väntar med sitt beslut, så inträffar ingen sådan förödelse i den 3:je densiteten.

Översättarens kommentarer:

Skörd i det här sammanhanget är inte en skörd av grödor på en åker, utan en samling, av själar som har nått mogenhet sprituellt, och förflyttning av dem till en högre nivå, antingen genom att Periodiskt bringa samman själarna, eller genom en sk. Transformation. Även själar som bestämt sig för att vara egocentrisk flyttas, men de blandas inte ihop med Serviceinriktade själar i den 4:de densiteten.